SER-rapport, pensioenregister en Pensioenkijker.nl waardevol

Pensioeninformatie moet makkelijk te begrijpen zijn, worden toegespitst op doelgroepen én beter aansluiten bij belangrijke gebeurtenissen in het persoonlijke leven. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit het rapport 'Op weg naar pensioenbewust zijn' dat de Sociaal-Economische Raad (SER) onlangs aan minister Donner heeft aangeboden.

De Pensioencommissie van de SER heeft eind vorig jaar debatten georganiseerd over de vraag hoe het pensioenbewustzijn kan worden vergroot. Aanleiding hiervoor was een motie van de Tweede Kamer, waarin de SER werd gevraagd een maatschappelijk debat over pensioenen te organiseren. In overleg met minister Donner is het onderwerp toegespitst op pensioenbewustzijn. Moeilijk Via panelgesprekken met betrokkenen en deskundigen en een conferentie in november bundelde de Pensioencommissie haar bevindingen in een eindrapport. Daarin constateert ze dat er al veel gebeurt op pensioenbewustzijnsgebied, maar dat het moeilijk is mensen voor hun pensioenregeling te interesseren. Een van de bevindingen is dan ook dat het pensioenbewustzijn niet met een paar eenvoudige maatregelen kan worden vergroot; mensen hebben moeite met het verzamelen en verwerken van de informatie over hun pensioen. Bovendien spelen emotionele overwegingen vaak een rol bij keuzes en besluiten. Pensioenkijker.nl Om pensioen toegankelijker te maken, moet informatie inzichtelijk worden aangeboden. Deelnemers van de panelgesprekken verwachten in die zin veel van het pensioenregister, dat in 2011 klaar moet zijn. De verwachting is dat de mogelijkheid om op een eenvoudige manier inzage te hebben in het toekomstige pensioen, een stimulerende uitwerking heeft op het pensioenbewustzijn. In het rapport staat verder dat pensioeninformatie moet aansluiten bij bepaalde leefmomenten, zoals scheiden of van baan wisselen. 'Daarin kunnen wij ons goed vinden', zegt beleidsadviseur Egbert Bouwhuis van het Verbond. 'Ook de Stichting Pensioenkijker.nl, waarin het Verbond financieel en met zijn knowhow participeert, haakt aan bij zogenoemde life events en die aanpak lijkt succesvol.' Pensioenkijker.nl wordt in het SER-rapport dan ook genoemd als belangrijke bron voor onafhankelijke informatie, die wellicht nog kan worden versterkt door de informatieverstrekking nog meer toe te snijden op verschillende doelgroepen. Individuele keuzes Ook het Verbond heeft deelgenomen aan de panelgesprekken, die de Pensioencommissie heeft gehouden. Verzekeraars voelen zich als uitvoerders in de tweede pijler sterk verantwoordelijk voor verbetering van pensioentransparantie en hebben daartoe ook diverse initiatieven genomen, zoals het Uniform Pensioenoverzicht. Tijdens het panelgesprek heeft het Verbond onder meer aanbevolen de complexiteit van de regelingen te beheersen door eenduidigere afspraken te maken en de opeenstapeling van wetgeving tegen te gaan. Bovendien kunnen deelnemers worden gestimuleerd informatie ook daadwerkelijk te lezen, door meer ruimte te bieden voor individuele keuzes en door nadrukkelijker te communiceren dat ons pensioensysteem macro wel mooi is, maar op individueel niveau niet iedereen een compleet pensioen garandeert.